Cilj ovog kursa je da učenici nauče kako da naprave algoritme za rešavanje nekog problema, a kasnije da mogu da napišu program u programskom jeziku C

Predmet Softverski alati za II razred smera elektrotehnika